თამთა

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენმა მონაწილეობა მიიღო ადვოკატებისთვის გამართულ სასწავლო სემინარში

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენმა, თამთა ტეფნძემ მონაწილეობა მიიღო სასწავლო სემინარში – „მომხმარებელთა უფლებები და მათი დაცვის სტანდარტი“.

2017 წლის III კვარტალი.owerPoint Presentation - Copy

2017 წლის III კვარტლის საჩივრების სტატისტიკა

2017 წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში სულ შემოვიდა 60 საჩივარი /პრეტენზია. აქედან 27 მომხმარებელს გაეწია სატელეფონო კონსულტაცია. ხოლო 33 არის წერილობითი საჩივარი.

ზემოაღნიშნული 60 საჩივრიდან 48 დაკმაყოფილდა, (44 საჩივარი სრულად დაკმაყოფილდა,  4 ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა) ხოლო 12 საჩივარზე მიმდინარეობს მუშაობა.

3a7774

2017 წლის I ნახევრის საჩივრების სტატისტიკა

2017 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით,  მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში სულ შემოვიდა 96  საჩივარი /პრეტენზია.

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი საქველმოქმედო ზარებით დაინტერესედა

კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი, თამთა ტეფნაძე საქველმოქმედო ზარების განხორციელებაზე საქართველოში არსებული პრაქტიკით დაინტერესდა. აღნიშნული საკითხი სხვა აქტივობებთან ერთად გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის 2017 წლის სამოქმედო გეგმით.

ამასთან დაკავშირებით, მიმდინარე წლის ივნისში, საზოგადოებრივმა დამცველმა მიმართა მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიებს და  გამოითხოვა შესაბამისი ინფორმაცია, თუ როგორ ადგენენ და რა სამართლებრივი საფუძვლით ანაწილებენ კომპანიები საქველმოქმედო ნომრებზე განხორციელებული თითოეული ზარის/სმს-ის ღირებულებას; განსხვავდება თუ არა კომპანიების მიერ შემუშავებული მიდგომები სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდის მიმართ; რა შემთხვევაში მიმართავენ სრულად პროვაიდერი კომპანიები  საქველმოქმედო ზარებით მიღებულ თანხებს საქველმოქმედო ფონდის/ბენეფიციარის ანგარიშზე. საზოგადოებრივი დამცველი ასევე იკვლევს ფონდის მიერ საქველმოქმედო მიზნით მოძიებული თანხების მიზნობრივ განკარგვაზე არსებობს თუ არა მონიტორინგის გამჭვირვალე სისტემა და შესაბამისი პრაქტიკა.

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს შესწავლილ იქნას  საქველმოქმედო მიზნით განხორციელებულ ზარებზე დაწესებული საფასურის ხარჯზე ორიენტირების საკითხი. ასევე, ერთ-ერთ პრობლემად ვლინდება ის, რომ საზოგადოებას არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია, რა წესით და ოდენობით მიდის ბენეფიციარამდე საქველმოქმედო მიზნით განხორციელებულ ზარებზე მომხმარებლისაგან გადახდილი საფასური.

download

2017 წლის II კვარტლის საჩივრების სტატისტიკა

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში მიმდინარე წლის II კვარტალში სულ შემოვიდა 57 საჩივარი/პრეტენზია. აქედან 22 მომხმარებელს გაეწია სატელეფონო კონსულტაცია, ხოლო 35 წერილობითი საჩივარია.

ზემოაღნიშნული 57 საჩივრიდან 50 დაკმაყოფილდა, (42 საჩივარი სრულად დაკმაყოფილდა, ხოლო 8 ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა), წარმოება შეწყდა 1 საჩივარზე, ხოლო 6 საჩივარზე მიმდინარეობს მუშაობა.

590c88f326baa

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენის განმარტება კომპანია „სილქნეტის“ სააბონენტო ხელშეკრულების თაობაზე

საზოგადოებრივი დამცველი ეხმიანება „სილქნეტის“ სააბონენტო ხელშეკრულების თაობაზე სოციალურ ქსელებში და ონლაინ გამოცემების მეშვეობით გავრცელებულ ინფორმაციას და კომპანიის აბონენტებისთვის, ასევე სხვა დაინტერესებული პირებისთვის განმარტავს, რომ ჯერ კიდევ 2016 წლის შემოდგომაზე სს „სილქნეტის“ ინიციატივით კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში წარმოდგენილ იქნა სრულიად ახალი სააბონენტო ხელშეკრულების პროექტი, რომლის სამართლებრივი ექსპერტიზის შედეგად კომპანიას წარედგინა ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენის შენიშვნები და რეკომენდაციები არაერთ სახელშეკრულებო პირობაზე, მათ შორის, 20 000 ლარიანი ჯარიმის ოდენობის შესახებ.

საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში სხვადასხვა წლებში შემოსული საჩივრების უდიდესი ნაწილი ეხება მომსახურების არასათანადო ხარისხს, აქედან გამომდინარე ასევე – საფასურის დარიცხვის სისწორეს და კომპანიებისათვის საკომპენსაციო მექანიზმის ამოქმედების ვალდებულების დაკისრებას. შესაბამისად, ჩვენი შეფასებით, სს „სილქნეტის“ სააბონენტო ხელშეკრულების იმ მუხლით, რომლითაც გათვალისწინებულია 20 000 ლარიანი ჯარიმა, კომპანია თავს იცავს ისეთი შემთხვევებისგან, როცა აბონენტი მისთვის, როგორც ფიზიკური პირისთვის, მიწოდებულ საცალო ინტერნეტ მომსახურებას იყენებს არაკეთილსინდისიერი მიზნებისთვის და ახდენს მიწოდებული მომსახურების არამხოლოდ გადაყიდვას მესამე პირებზე, არამედ სადავოს ხდის ამ მომსახურებისთვის სააბონენტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ხარისხს და ითხოვს კომპანიის სანქცირებას.

აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის პრაქტიკაში უკვე იყო შემთხვევა, როცა „სილქნეტის“ აბონენტი სადავოდ ხდიდა სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად მისთვის მიწოდებული ინტერნეტ მომსახურების ხარისხს და ამასთანავე ითხოვდა კომპანიის სანქცირებას; საკითხის შესწავლის პროცესში კი გამოვლინდა, რომ აღნიშნული აბონენტი კომერციული მიზნებით ახდენდა ფიზიკური პირისთვის მისაწოდებელი მომსახურების გადაყიდვას მესამე პირებზე, რაც მოქმედი კანონმდებლობით, ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზაციის გარეშე საქმიანობად ითვლება.

ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზაციის გარეშე საქმიანობისთვის კანონმდებლობა ითვალისწინებს 5 000 ლარიან ჯარიმას. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ კომპანიასა და აბონენტს შორის გაფორმებული სახელშეკრულებო პირობები, ერთის მხრივ, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით, უნდა ითვალისწინებდეს გონივრული ოდენობის ჯარიმას, რომელიც შესაბამისობაში უნდა იყოს მიყენებული ზიანის ოდენობასთან, ხოლო, მეორეს მხრივ, კომპანიას უნდა გააჩნდეს თავდაცვის ისეთი მექანიზმი, რომლითაც თავიდან აირიდებს არაკეთილსინდისიერი მომხმარებლის მხრიდან არამხოლოდ საცალო ინტერნეტ მომსახურების მესამე პირებზე გადაყიდვის ფაქტებს, არამედ, მომსახურების ხარისხზე დავის შემთხვევაში სანქცირების რისკს.

ჩვენი მოლოდინია, რომ საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის რეკომენდაციების გათვალისწინებითა და ურთიერთანამშრომლობის შედეგად, უახლოეს მომავალში სს „სილქნეტი“ არსებულ/პოტენციურ აბონენტებს შესთავაზებს ბევრად უფრო დახვეწილ სახელშეკრულებო პირობებს, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ბალანსი კომპანიის, როგორც ბიზნეს სუბიექტის ინტერესებსა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას შორის.

18268350_1891716157751620_5540143640224665328_n

თამთა ტეფნაძის საჯარო ლექციები ქ. ბათუმის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებთან

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენმა, თამთა ტეფნაძემ საჯარო ლექციები გამართა ქ. ბათუმის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებთან. საზოგადოებრივმა დამცველმა შეხვედრები გამართა: 4 მაისს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის,  ხოლო 5 მაისს, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან.

შეხვედრები მიზნად ისახავდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას სატელეკომუნიკაციო დარგში, რათა  მომხმარებლები უკეთ  გაეცნონ კანონმდებლობით მინიჭებულ  უფლებებს, კომპანიების ვალდებულებებს, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესებსა და  ვადებს.

18194999_1891716171084952_3970294387226260249_n 18195131_1891716221084947_3724490945440162027_n 18198548_1891765004413402_7129808298226725742_n 18198660_1891765084413394_4699035274188535003_n 18199066_1892169644372938_8543116292436317629_n 18199276_1892169664372936_2594745122792441299_n 18199374_1891765054413397_6508505005014117825_n 18199477_1891716197751616_5986478383623399994_n 18199522_1891765007746735_699184385273970511_n 18199525_1892169621039607_7810283572830719086_n 18221540_1892169651039604_4629473769930858318_n 18222239_1891765137746722_8797993325904680262_n 18222660_1891765067746729_2869875570229937161_n 18268122_1892169624372940_4933073646877005567_n 18274836_1891716177751618_8112231971885046042_n 18274931_1891716201084949_5637087209214605292_n 18301352_1891716224418280_3316055323274348455_n 18341771_1891764994413403_4277662214519023398_n

18195144_1891246054465297_498855708331297913_n

პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღე

3 მაისს  მსოფლიო პრესის თავისუფლების  დღეს აღნიშნავს. 1993 წლის 21 დეკემბერს,  გაერო-ს გენერალურმა ასამბლეამ ამ დღის აღნიშვნით, შეახსენა მთავრობებს, რომ მათი მოვალეობა არის პატივი სცენ და დაიცვან გამოხატვის თავისუფლება, რაც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით არის გარანტირებული. გაერო-ს განცხადების მიხედვით, ეს დემოკრატიის და განვითარების მთავარი პრინციპია.

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი, თამთა ტეფნაძე, ქ. ბათუმში სტუმრად იმყოფებოდა, პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ” და სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის ” ორგანიზებით განხორციელდა.

18300938_1891246044465298_7799646182881418161_n


18156961_1888257614764141_3776504578807925991_n

გაიცანი ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის თამთა ტეფნაძის ინიციატივითა და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ხელშეწყობით, 2017 წლის სამოქმედო გეგმის თანახმად, საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურს დაგეგმილი აქვს შეხვედრები საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტებთან,  სადაც თამთა ტეფნაძე სტუდენტებთან წაიკითხავს  საჯარო ლექციას:   “გაიცანი ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი”.

შეხვედრების მთავარი მიზანია: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სატელეკომუნიკაციო დარგში, რათა  მომხმარებლებს გაეცნოს კანონმდებლობით მინიჭებული  უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის/განცხადების განხილვის წესები და  ვადები.

ომბუდსმენმა უკვე გამართა შეხვედრები: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისა (GIPA) და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან.

18056668_1888257821430787_5220624198593523693_n 18057949_1888257894764113_2947103144915245209_n 18119138_1888257654764137_1688785097101048039_n 18119187_1888257604764142_4306138731493700542_n 18119494_1888257751430794_1248021577498016363_n 18157432_1888257631430806_8450100070553865983_n 7491_1704513903138514_2743782731714674959_n 8798_1704513889805182_3158424792504109268_n 944020_1704513929805178_6587753628229283226_n 944884_1704513916471846_6090202726825331623_n 12832319_1704513876471850_2593784531090457890_n 17690341_10208452775026210_767282550_n 17690495_10208452775066211_1695461094_n 17690771_10208452775106212_827601134_n 17692468_10208452775346218_1118492620_o 17741422_10208452775146213_306524487_n ფოტო1 ფოტო2 ფოტო3 ფოტო4

 

ანტიკორუფციული_1714939853_n

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი, თამთა ტეფნაძე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომას დაესწრო

ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი, თამთა ტეფნაძე დღეს, 24 აპრილს, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომას დაესწრო. მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივმა დამცველმა საბჭოს წინაშე მოხსენება გააკეთა საბჭოს 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის თანახმად ომბუდსმენის სამსახურის მიერ შესრულებულ ვალდებულებებზე და 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით განააზღვრულ ღონისძიებებზე. ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი, თამთა ტეფნაძე 2015 წლის 4 თებერვლიდან აღნიშნული საბჭოს წევრია.

ანტიკორუფციული_2044715072_o   ანტიკორუფციული_o